Home > Plynové vratky > Aká bude výška plynovej vratky?

Aká bude výška plynovej vratky?

Výška plynovej vratky je definovaná vyhláškou MH SR č. 74/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob poskytnutia a výška štátneho príspevku odberateľovi plynu v domácnosti.

Tarifná skupina

Množstvo odobratého plynu
odberateľom plynu domácnosti [kWh]

Výška štátneho
príspevku v eurách

od

do

D1

0

2 110

10,00

D2

2 111

3 300

10,00

3 301

4 700

14,00

4 701

6 100

18,00

6 101

7 500

22,00

7 501

11 000

28,00

11 001

13 500

37,00

13 501

17 935

45,00

D3

17 936

20 000

55,00

20 001

25 000

65,00

25 001

31 000

80,00

31 001

40 000

100,00

40 001

52 000

125,00

52 001

68 575

165,00