Home > Pripájanie a odpájanie > Ako postupuje ZSE pri odpájaní zákazníkov z dôvodu neuhradenia záväzkov?

Ako postupuje ZSE pri odpájaní zákazníkov z dôvodu neuhradenia záväzkov?

  • Ak zákazník neuhradí faktúru za dodávku elektrickej energie v lehote 14 dní, ZSE mu zašle upomienku.
  • Doporučená upomienka má 14-dňovú lehotu splatnosti. Prvá a druhá upomienka je spoplatnená sumou 4,50 eur, od tretej upomienky ide o sumu 10 eur.
  • Na upomienke je uvedený dátum dodatočnej úhrady faktúry a rovnako informácia o odpojení od dodávok elektrickej energie, pokiaľ nebude nedoplatok uhradený do stanovenej lehoty.
  • Ak bol zákazník odpojený od dodávky elektrickej energie a následne uhradil všetky nedoplatky, je povinný uhradiť navyše poplatok za opätovné pripojenie do distribučnej sústavy. Tento poplatok určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).
  • Mnohí zákazníci sa domnievajú, že za elektrinu zaplatili vyplatením sumy na pošte či v banke. Podľa Obchodného zákonníka je však peňažný záväzok splnený až pripísaním sumy na účet veriteľa v banke.