Úvod > Pripájanie a odpájanie > Ako pripojiť odberné miesto za domácnosť?

Ako pripojiť odberné miesto za domácnosť?

Zmena zákazníka

Ak predchádzajúci zákazník požiadal o ukončenie zmluvy o dodávke elektriny na súčasnom odbernom mieste, postupujte nasledovne:

Krok č. 1
Pripravte si tieto údaje:
1. číslo a stav elektromera,
2. číslo miesta spotreby, Zákaznícke číslo alebo EIC kód predchádzajúceho zákazníka,
2. vaše meno, priezvisko, trvalú a korešpondenčnú adresu/e-mail na zasielanie faktúr, 
3. kontakt (telefónne číslo, e-mail), 
4. vyberte si vhodnú sadzbu, pri určení výšky zálohy vám pomôže operátor na Zákazníckej linke 0850 111 555

Krok č. 2
Zavolajte na Zákaznícku linku 0850 111 555.

Krok č. 3
Po ohlásení údajov vám operátor Zákazníckej linky vystaví a zašle Zmluvu o dodávke elektriny v dvoch exemplároch.

Krok č. 4
Jeden podpísaný exemplár nám pošlite späť v návratnej obálke. Nájdete ju priloženú v zásielke.

Tip pre vás:

Pokiaľ nie je pôvodný zákazník odhlásený z odberného miesta, odporúčame vám pre rýchlejšie vybavenie vašej požiadavky zatelefonovať na Zákaznícku linku 0850 111 555 spoločne. Prepis je vhodné uskutočniť do 7 dní, nemusíte tak riešiť žiadosť o pripojenie.

Poznámka:
Vyššie uvedený postup sa týka v prípade zmeny zákazníka domácnosť - domácnosť. Pokiaľ je prepis z podnikateľa na domácnosť, je potrebné uviesť aj číslo listu vlastníctva. V prípade, že ide o prepis už odpojeného odberu (ukončenie predchádzajúceho odberu pred viac ako 10 dňami), je potrebné vyriešiť najprv pripojenie odberu cez žiadosť o pripojenie u distribútora elektriny Západoslovenská distribučná.

 
 

Pripojenie nového zákazníka BYT

Uistite sa, či je objekt (v prípade novostavieb) pripojený do distribučnej siete.

Krok č. 1
Pripravte si tieto údaje:
1. adresu odberu, poschodie a číslo bytu,
2. meno, priezvisko a adresa trvalého bydliska,
3. korešpondenčnú adresu/e-mail pre zasielanie faktúr,
4. kontakt (telefónne číslo, e-mail),
5. počet fáz, výšku hodnoty ističa a tarifikáciu.

Krok č. 2
Zavolajte na zákaznícku linku Západoslovenská distribučná 0850 333 999. Po oznámení údajov vám zašlú Zmluvu o pripojení so sumou pripojovacieho poplatku.

Krok č. 3
Po zaplatení pripojovacieho poplatku, odoslaní podpísanej Zmluvy o pripojení a po splnení technických podmienok uvedených v zmluve je potrebné zavolať na našu Zákaznícku linku 0850 111 555 a doplníte okrem vyššie uvedených údajov aj konkrétnu sadzbu a výšku zálohy. Následne uzatvoríme Zmluvu o dodávke elektriny pre domácnosť a vystavíme príkaz na pripojenie odberného miesta. Zmluvu o dodávke elektriny vám zašleme v dvoch exemplároch poštou na vašu adresu.

Krok č. 4
Jeden podpísaný exemplár nám pošlite späť v návratnej obálke. Nájdete ju priloženú v zásielke.

 
 

Pripojenie nového zákazníka DOM

Krok č.1
Pripravte si tieto údaje:
1. meno, priezvisko a adresa odberu,
2. adresa trvalého bydliska,
3. adresa/email na zasielanie korešpondencie,
4. kontakt (telefónne číslo, e-mail),
5. počet fáz, inštalovaný výkon (resp. požadovaný výkon), hodnotu hlavného ističa a tarifikáciu.

Krok č.2
Zavolajte na zákaznícku linku Západoslovenská distribučná 0850 333 999. Po nahlásení údajov vám zašleme Zmluvu o pripojení, v ktorej budú uvedené pripojovacie podmienky s výškou pripojovacieho poplatku.

Krok č.3
Podľa pripojovacích podmienok a vášho projektu si zabezpečte inštaláciu odberu a správu o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia (revízna správa).

Krok č.4
Odošlite podpísanú Zmluvu o pripojení spolu s jedným rovnopisom Správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia na adresu: Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.Box 292, 810 00 Bratislava 1.

Krok č.5
Po zaplatení pripojovacieho poplatku, odoslaní podpísanej Zmluvy o pripojení a splnení technických podmienok uvedených v zmluve je potrebné zavolať na Zákaznícku linku 0850 111 555 a doplníte okrem vyššie uvedených údajov aj požadovanú sadzbu a výšku zálohy. Následne s vami uzatvoríme Zmluvu o dodávke elektriny pre domácnosť.
Zmluvu o dodávke elektriny vám následne zašleme v dvoch exemplároch poštou na vašu adresu. Jeden podpísaný exemplár nám pošlite späť v návratnej obálke. Nájdete ju priloženú v zásielke.

Poznámka:
Ak budete kontaktovať distribútora elektriny, je potrebné mať číslo listu vlastníctva. Pokiaľ sú viacerí vlastníci, aj písomný súhlas väčšinového vlastníka nehnuteľnosti.