Home > Platby > Aké sú podmienky na poskytnutie splátkového kalendára z vyúčtovacej faktúry?

Aké sú podmienky na poskytnutie splátkového kalendára z vyúčtovacej faktúry?

  • Splátkový kalendár poskytujeme len na vyúčtovaciu faktúru, preto je potrebné, aby ste mali ku dňu vystavenia splátkového kalendára uhradené všetky preddavkové faktúry. Aktuálna minimálna hranica výšky dlhu z vyúčtovania pre domácnosti je 100 eur a maximálny počet splátok sú 2.
  • Pri poskytnutí plánu splátok nie je možné znížiť výšku preddavkových faktúr na nasledujúce obdobie. To znamená, že počas plánu splátok budete uhrádzať aj preddavkové faktúry na nasledujúce obdobie.
  • O splátkový kalendár môžete požiadať:
  1. telefonicky na Zákazníckej linke 0850 111 555,
  2. e-mailom na adrese kontakt@zse.sk,
  3. písomne na adrese ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
  4. osobne v ktoromkoľvek ZSE Centre.
  • V žiadosti odporúčame uviesť variabilný symbol vyúčtovacej faktúry, ktorú si želáte uhradiť vo forme splátok, Vami navrhovaný počet splátok, požadovaný termín splatnosti a Vaše kontaktné údaje (telefón, e-mail, adresa).
  • Splátkový kalendár na ukončenej zmluve poskytujeme len na základe písomnej žiadosti na adresu ZSE Energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava alebo doručením žiadosti osobne na ktorékoľvek ZSE Centrum.