Home > Produkty a služby > Kto zabezpečuje poistenie domácnosti pre ZSE?

Kto zabezpečuje poistenie domácnosti pre ZSE?

Poistenie hnuteľných vecí, iného majetku a zodpovednosti za škodu členov domácnosti zabezpečuje Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu, ako nástupnícka poisťovňa poisťovne QBE Insurance (Europe) Limited.

QBE Insurance (Europe) Limited, v súvislosti s predajom svojich podnikateľských aktivít, poverila poisťovňu Colonnade Insurance S.A. správou všetkých poistných zmlúv a likvidáciou všetkých poistných udalostí. Od 1.5.2016 prešli všetci zamestnanci slovenskej pobočky QBE do slovenskej pobočky Colonnade www.colonnade.sk a tým aj poskytovanie kvalitných poistných služieb všetkým existujúcim aj novým zákazníkom bez zmeny.

S účinnosťou od 31.7.2017 rozhodol Vrchný súd v Londýne s konečnou platnosťou o prevode poistného kmeňa a všetkých poistných zmlúv na poisťovňu Colonnade Insurance S.A., ktorá na seba v súlade s týmto rozhodnutím prevzala všetky práva a povinnosti vyplývajúce z poistných zmlúv uzatvorených poisťovňou QBE a zároveň sa namiesto QBE Insurance (Europe) Limited stala stranou Skupinovej poistnej zmluvy č. 2-555-001. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Skupinovej zmluvy č. 2-555-001 tak zostávajú nezmenené a platné.

Z uvedeného dôvodu je potrebné akúkoľvek korešpondenciu týkajúcu sa Poistenia domácnosti adresovať na adresu poisťovne Colonnade Insurance S. A., pobočka poisťovne z iného členského štátu.