Home > Plynové vratky > Akú výšku vratky dostanem, ak som menil dodávateľa?

Akú výšku vratky dostanem, ak som menil dodávateľa?

V prípade, ak ste menili dodávateľa, údaje na poskytnutie štátneho príspevku budú vypočítané na základe údajov o vašej spotrebe za 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ktoré Ministerstvu hospodárstva poskytne prevádzkovateľ distribučnej siete, do ktorej je odberné miesto pripojené.