Home > Ceny a tarify > Aké údaje potrebujem pre telefonickú zmenu sadzby?

Aké údaje potrebujem pre telefonickú zmenu sadzby?

V prípade Elektriny:

 • Podľa obchodných podmienok sú potrebné 3 identifikačné údaje:
 1. Zákaznícke číslo (číslo obchodného partnera)
 2. číslo odberného miesta
 3. adresa odberného miesta
 • Ak v súvislosti so zmenou sadzby dochádza aj k zmene technických parametrov a bude potrebná výmena prístroja, prípadne časového spínača, tak pred požiadaním o zmenu sadzby musíte mať odsúhlasenú novú zmluvu o pripojení príslušným Prevádzkovateľom distribučnej sústavy (pre územie západného Slovenska je to Západoslovenská distribučná, pre stredné Slovensko je to SSE Distribúcia a pre východné Slovensko je to Východoslovenská distribučná). Následne nám oznámite novú požadovanú sadzbu, výšku a interval požadovaných preddavkových platieb.
 • Ak sa so zmenou sadzby nezmenia technické parametre a nedôjde k výmene prístroja, tak okrem identifikačných údajov nám stačí oznámiť novú požadovanú sadzbu, výšku a interval požadovaných preddavkových platieb.

V prípade Plynu:

 • Zvýšenie tarify (zvýšenie distribučnej kapacity) – pridanie plynového spotrebiča:
  Najskôr je potrebné, aby ste podali spoločnosti SPP – distribúcia Vami vyplnené tlačivo „Žiadosť o vyjadrenie k technickej zmene na odbernom mieste“ až po schválení žiadosti spoločnosťou SPP – distribúcia môže ZSE Energia, a.s., môže prebrať Vašu požiadavku na zmenu produktu.
 • Zvýšenie tarify (zvýšenie distribučnej kapacity) – bez pridania plynového spotrebiča:
  Zmena je možná až po ročnej platnosti distribučnej kapacity na odbernom mieste (netýka sa obchodného partnera). Zmeny spresňujú všeobecné obchodné podmienky.
 • Zníženie tarify (DK):
  Zmena je možná až po ročnej platnosti distribučnej kapacity na odbernom mieste (netýka sa obchodného partnera). Zmeny spresňujú všeobecné obchodné podmienky.