Home > Plynové vratky > Mám nové odberné miesto. Mám nárok na štátny príspevok?

Mám nové odberné miesto. Mám nárok na štátny príspevok?

V prípade, ak ste mali k 1. novembru 2015 uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke plynu v tarife D1-D3, tak štátny príspevok od Ministerstva hospodárstva SR dostanete. V prípade, ak na odbernom mieste nie je známa spotreba za posledných 12 mesiacov, výška štátneho príspevku sa stanoví na základe zisteného odobratého množstva plynu, pričom výška štátneho príspevku bude najmenej v minimálnej výške zodpovedajúcej tarife podľa uzatvorenej zmluvy o združenej dodávke plynu.