Úvod > Energetický certifikát > Na čo slúži energetický certifikát?

Na čo slúži energetický certifikát?

  • Certifikát určuje, do akej miery je dom energeticky hospodárny, t.j. aké množstvo energie je potrebné na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s užívaním domu (osvetlenie, vykurovanie, prípravu teplej vody, chladenie a vetranie). Na základe zistených hodnôt sa posudzovaná budova začlení do energetickej triedy A – G. Následne sa budova zatriedi podľa globálneho ukazovateľa, a teda spotreby primárnej energie v kWh/(m2.a) do energetickej triedy A0/A1/A-G.
  • Na základe vlastníctva energetického certifikátu vám stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie. Platnosť certifikátu je maximálne 10 rokov. Ak sa na budove vykonala významná obnova, je potrebné opätovne ju certifikovať. Dozor vykonáva Štátna energetická inšpekcia.